پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

بنگگگگگگگگگگگگ
ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

طبل بزرگم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم اینجور صدا می‌ده:
«بوم بوبو بومبوم بوم بوبو بومبوم  بوم بوم بوم».
ویولونی دارم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
«دیدیری دیددی دیدیری دیددی دی ری ری».
شیپوری دارم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
«دودورو دوددو دودورو دوددو دو رود دو».
پیانویی دارم خیلی قشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
«دنگ‌دد دنگ‌دنگ دنگ‌دد دنگ‌دنگ دنگ دنگ دنگ».
اسب سفیدم خیلی قشنگه
وقتی که راه می‌ره این‌جور صدا می‌ده
«پیتیکو پیتیکو پیتیکو پیتیکو پی تی کو».
اما تفنگم توش یه فشنگه
وقتی که می‌زنم این‌جور صدا می‌ده
بنگ!