پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

آقا موشه
ساعت ۸:٢٥ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٩ تیر ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:
یک روز یه آقا خرگوشه
رسید به یه بچه موشه

موشه دوید تو سوراخ
خرگوشه گفت : آخ!

وایسا، وایسا، کارت دارم
من خرگوش بی آزارم

بیا از سوراخت بیرون،
نمی خوای مهمون؟.

یواش موشه اومد بیرون
 یه نگاهی کرد به مهمون

دید که گوشاش درازه
 دهنش بازه

شاید می خواد بخوردم
یا با خودش ببردم

پس می رم پیش مامانم
آنجا می مانم.

مادر موشه عاقل بود
زنی با هوش و کامل بود

یه نگاهی کرد به مهمون
گفت ای بچه جون!

این خرگوشه
خیلی خوب و مهربونه

پس برو پیشش سلام کن
بیارش خونه