پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

رنجش
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٦ مهر ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: مادرانه ، وصیت ، نصیحت

سقراط در راه می امد از شخصی 
علت ناراحتی اش را پرسید . شخص پاسخ داد : 

در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم . سلام کردم. 

جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت . 

و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم . 

سقراط گفت : چرا رنجیدی ؟ مرد با تعجب گفت : 
خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت کننده است . 

سقراط پرسید : اگر در راه کسی را می دیدی که به زمین افتاده 

و از درد به خود می پیچد 

آیا از دست او دلخور و رنجیده می شدی ؟ 

مرد گفت : مسلم است که هرگز دلخور نمی شدم . 

آدم از بیمار بودن کسی دلخور نمی شود . 

سقراط پرسید : 

به جای دلخوری چه احساسی می یافتی و چه می کردی ؟ 

مرد جواب داد : احساس دلسوزی و شفقت . 

و سعی می کردم طبیب یا دارویی به او برسانم . 

سقراط گفت : همه این کارها را به خاطر آن می کردی که او را بیمار می دانستی . 

آیا انسان تنها جسمش بیمار می شود ؟ 

و آیا کسی که رفتارش نا درست است ، روانش بیمار نیست ؟ 

اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی شود ؟ 

بیماری فکری و روان نامش غفلت است. 

و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد . 

و به او طبیب روح و داروی جان رساند . 

پس از دست هیچ کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده . 

" بدان که هر وقت کسی بدی می کند در آن لحظه بیمار است . "