پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

یه توپ دارم قلقلیه
ساعت ٩:٤٦ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۱٠ مهر ۱۳٩٠  کلمات کلیدی: سلمان

یه توپ دایم دیدیییه..... سوخ و سیفید و آآآبیه ........میزنم زمین هبا میی یه ..... نیییدونی تا تیجا مییه ..... من , توپ ,‌نداشَم ........ مشقام بِبِشَم .... بابام عییییییییییدی داد ....توپِ دیدییی داد