پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

If you are happy
ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ مهر ۱۳٩۱  کلمات کلیدی: شعر کودک

If you're happy and you know it, clap your hands!
If you're happy and you know it, clap your hands!
If you're happy and you know it,
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it, clap your hands!

If you're happy and you know it, stamp your feet!
If you're happy and you know it, stamp your feet!
If you're happy and you know it,
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it, stamp your feet!

If you're happy and you know it, shout Hooray!
If you're happy and you know it, shout Hooray!
If you're happy and you know it,
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it, shout Hooray!

If you're happy and you know it, do all three!
If you're happy and you know it, do all three!
If you're happy and you know it,
Then your face will surely show it.
If you're happy and you know it, do all three!