پسرم سلمان... دخترم آوین

سلمان به معنی سالم و مبّرا از عیب و نقص و آفت ....... آوین به معنی به زلالی آب و درکردی به معنای عشق

Old MacDonald
ساعت ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٩  کلمات کلیدی: شعر کودک

 

سلمان عاشق این اهنگه و همراهش میگه :مووووووووموووووو

 

Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O

And on that farm he had some cows, E-I-E-I-O

With a "moo-moo" here and a "moo-moo" there

Here a "moo" there a "moo" Everywhere a "moo-moo"

Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O

And on that farm he had some chicken, E-I-E-I-O

With a “cluck-cluck” here and a “cluck-cluck” there Here a “cluck” there a “cluck” Everywhere a “cluck-cluck”  With a "moo-moo" here and a "moo-moo" there Here a "moo" there a "moo" Everywhere a "moo-moo"

Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O

And on that farm he had some sheep, E-I-E-I-O

With a "baa-baa" here and a "baa-baa" there Here a "baa" there a "baa" Everywhere a "baa-baa" With a “cluck-cluck” here and a “cluck-cluck” there Here a “cluck” there a “cluck” Everywhere a “cluck-cluck” With a "moo-moo" here and a "moo-moo" there Here a "moo" there a "moo" Everywhere a "moo-moo"

Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O

And on that farm he had some pigs, E-I-E-I-O

With an “oink-oink” here and an “oink-oink” there Here an “oink”, there an “oink”, Everywhere an “oink-oink” With a "baa-baa" here and a "baa-baa" there Here a "baa" there a "baa" Everywhere a "baa-baa" With a “cluck-cluck” here and a “cluck-cluck” there Here a “cluck” there a “cluck” Everywhere a “cluck-cluck” With a "moo-moo" here and a "moo-moo" there Here a "moo" there a "moo" Everywhere a "moo-moo"

Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O

And on that farm he had some ducks, E-I-E-I-O

With a "quack-quack" here and a "quack-quack" there

Here a "quack" there a "quack" Everywhere a "quack-quack"   With an “oink-oink” here and an “oink-oink” there Here an “oink”, there an “oink”, Everywhere an “oink-oink”   With a "baa-baa" here and a "baa-baa" there Here a "baa" there a "baa" Everywhere a "baa-baa"   With a “cluck-cluck” here and a “cluck-cluck” there Here a “cluck” there a “cluck” Everywhere a “cluck-cluck”   With a "moo-moo" here and a "moo-moo" there Here a "moo" there a "moo" Everywhere a "moo-moo"

Old Macdonald had a farm, E-I-E-I-O.