دلتنگ

دلم آب دوغ خیار! میخواد  ..... دوغ نداریم خیار نداریم نون محلی از کجا پیدا کنم ؟ خسته ام بدن درد و کمر درد و ضعف دارم ..... حسابی سنگین شدم ولی هیچ کدوم دلیل ناراحتیم نیست ..... توانم کم شده .... شدم یک مادر به درد نخور! سلمان تنها بازی میکنه و از این تنهایی شاکی شده ....نمیتونیم با هم درست و حسابی بازی کنیم .... نمیتونم بغلش کنم .... نمیتونم اونجور که دلم میخواد بچلونمش ..... دلم برای بوی تنش تنگ شده .... برای بازی های خشن! برای دنبال هم دویدن .... برای بی دغدغه بغل گرفتن و بازی کردن 

دلم برای سلمان تنگ شده 

/ 1 نظر / 43 بازدید
زهرا مامان زکریا

سلام مادرانه هایت ستودنی است